TRADE CAPITAL MARKETS LTD

Trade Capital Markets Ltd je kyperským obchodníkem s cennými papíry, a to na základě licence č. 227/14 udělené Kyperskou komisí pro cenné papíry a trhy (Cyprus Securities and Exchange Commission, dále také jen „CySEC“), která je rovněž dozorovým orgánem nad činností společnosti Trade Capital Markets Ltd.

Trade Capital Markets Ltd. dodržuje přísné regulatorní požadavky, jejichž cílem je zajistit transparentnost a ochranu všech klientů společnosti, společnost podléhá striktnímu regulatornímu dohledu ze strany CySEC.

SPOLEČNOST TRADE CAPITAL MARKETS LTD JE OPRÁVNĚNA K POSKYTOVÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH INVESTIČNÍCH SLUŽEB:

HLAVNÍ INVESTIČNÍ SLUŽBY:
 • Přijímání a předávání pokynů ve vztahu k jednomu nebo více finančním instrumentům.
 • Provádění pokynů na účet zákazníka.
 • Obchodování na vlastní účet.
DOPLŇKOVÉ INVESTIČNÍ SLUŽBY:
 • Úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb.
 • Poskytování úvěru nebo zápůjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo zápůjčky podílí.
 • Provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb.

OPRÁVNĚNÍ SPOLEČNOSTI K POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB SE VZTAHUJE K NÁSLEDUJÍCÍM INVESTIČNÍM INSTRUMENTŮM:

 • investiční cenné papíry,
 • cenné papíry kolektivního investování,
 • nástroje peněžního trhu,
 • opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání majetkové hodnoty, k níž se jejich hodnota vztahuje,
 • opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, není-li využití tohoto práva odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti plnění,
 • opce, futures, swapy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, a se kterými se obchoduje na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie,
 • opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, které nejsou uvedené v bodě 6, nejsou určené pro obchodní účely a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů; zejména jde o ty, které jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím vypořádacího systému nebo je jejich součástí dohoda o výzvě k doplnění zajištění,
 • nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,
 • finanční rozdílové smlouvy,
 • opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke klimatickým ukazatelům, přepravním tarifům, emisním povolenkám nebo míře inflace a dalším ekonomickým ukazatelům uveřejněným na úseku oficiální statistiky, a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, není-li využití tohoto práva odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti plnění,
 • nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k majetkovým hodnotám, právům, závazkům, indexům nebo kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, které nejsou uvedené v bodě 10 a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů; zejména jde o ty, které jsou obchodovány na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie, jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím vypořádacího systému nebo je jejich součástí dohoda o výzvě k doplnění zajištění.

CYSEC

Kyperská komise pro cenné papíry a trhy (CySEC) je dohledovým a regulatorním orgánem ve vztahu k obchodníkům s cennými papíry na Kypru a je členem Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (European Securities and Market Authority, ESMA). Společnosti Leadcapital Markets Ltd byla udělena licence v souladu s kyperským zákonem o investičních službách a činnostech a o regulovaných trzích z roku 2007. Tento zákon je harmonizován s požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů (MiFID). Společnost Leadcapital Markets Ltd postupuje při poskytování služeb v souladu s těmito právními předpisy tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany investorů.

ESMA

Cílem Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen „ESMA“) je zvýšit ochranu investorů a posilnit stabilitu a efektivní fungování finančních trhů v Evropské unii. Těchto cílů dosahuje ESMA jako nezávislá instituce prostřednictvím vytváření jednotných pravidel pro evropské finanční trhy a zajišťování jejich konzistentní aplikace a dohledu napříč EU. ESMA se podílí na dohledu nad společnostmi poskytujícími finanční služby s panevropským rozsahem prostřednictvím přímého dohledu nebo aktivní koordinace národní dohledové činnosti.

MIFID

MiFID je evropským legislativním počinem, který harmonizuje regulaci investičních služeb napříč 30 členskými státy Evropského hospodářského prostoru (EHP). Mezi hlavní cíle MiFID patří rozvoj hospodářské soutěže a ochrany spotřebitelů v oblasti evropských investičních služeb. Společnost Trade Capital Markets v souladu s MiFID využila svého oprávnění notifikace poskytování investičních služeb v téměř všech státech EHP a je registrována příslušnými národními regulátory v těchto státech, ve kterých poskytuje své služby.

ÚDAJE K PILÍŘI III.

Report ohledně Pilíře III. získáte zde.

ZPŮSOBY PLATBY
KREDITNÍ KARTA

Můžete provést karetní vklad prostřednictvím naší zabezpečené online aplikace.

RYCHLÝ BANKOVNÍ PŘEVOD

Můžete minimalizovat poplatky za převod a konverzi prostřednictvím převodu prostředků denominovaných ve vaší národní měně – rychlá a efektivní metoda.

SKRILL

Skrill vám umožní jednoduše zasílat a přijímat peněžní prostředky online, stačí vám k tomu pouze emailová adresa a heslo. Jedná se o jednu z nejoblíbenějších finančních služeb online, která podléhá regulaci ze strany Úřadu pro finanční chování (angl. zkratka FCA). Založení účtu je jednoduché a zdrama. Okamžité vyplacení je přístupné ve více než 200 státech a ve více než 40 různých měnách. Skrill Ltd získal oprávnění ke své činnosti od britského Úřadu pro finanční chování na základě zákona o elektronických penězích z roku 2011 (9000015) pro vydávání elektronických peněz.

NETELLER

Prostřednictvím předplacené karty nebo služby převodu peněz zdarma, NETELLER je rychlý, jednoduchý a bezpečný způsob pro okamžité online platby a financování. Služba Neteller je provozována společností Optimal Payments Limited™, která získala oprávnění ke své činnosti od britského Úřadu pro finanční chování na základě zákona o elektronických penězích z roku 2011 (9000015) pro vydávání elektronických peněz.

SAFECHARGE

Společnost SafeCharge Limited je pobočka společnosti SafeCharge International Group Limited, institucí elektronických peněz autorizovanou a regulovanou Kyperskou Centrální bankou a patří mezi základní členy MasterCard Europe a Visa Europe.