Dohled a regulace ČNB 

ČNB rozpoznává, sleduje a posuzuje rizika ohrožení stability finančního systému a v zájmu předcházení vzniku nebo snižování těchto rizik přispívá prostřednictvím svých pravomocí k odolnosti finančního systému a udržení finanční stability a vytváří tak makroobezřetnostní politiku.

Ověření registrace společnosti SEFERIOS, s.r.o. a oprávnění působit jako vázaný zástupce OCP a poskytovat investiční služby, rozsah oprávnění jakož i rozsah oprávnění samotného obchodníka s cennými papíry Lead Capital Markets, naleznete na stránkách České národní banky viz. www.cnb.cz v sekci "Dohled a regulace" - podsekce Seznamy a evidence.

Dlouhodobá koncepce dohledu České národní banky

Česká národní banka (ČNB) dlouhodobě usiluje v oblasti dohledu nad finančním trhem o vysokou míru transparentnosti. V návaznosti na tento cíl uveřejnila ČNB v dubnu 2017 novou Dlouhodobou koncepci dohledu nad finančním trhem (pdf, 1,2 MB), která aktualizovala původní koncepci z roku 2015, jejíž původní teze zůstávají i v této nové koncepci beze změny.

Koncepce rozvádí základní zásady výkonu dohledu, nastiňuje organizaci dohledových činností a vysvětluje přístup ČNB k dohledu jednotlivých sektorů finančního trhu. Zpřístupněním koncepce dohledu dohlíženým subjektům i dalším profesionálům pomáhá ČNB objasnit principy svého působení v dané oblasti s cílem přinést účastníkům finančního trhu potřebnou míru jistoty uvažování a chování dohledu ČNB, a to v dlouhodobém horizontu.

Tato aktualizovaná koncepce zohledňuje provedené organizační změny v oblasti výkonu dohledu, tj. především vznik nové sekce dohledu nad finančním trhem II. Do koncepce byla zahrnuta nová agenda dohledu poskytování spotřebitelských úvěrů, svěřená ČNB v roce 2016.

Větší pozornost je věnována i procesu přezkumu a vyhodnocení (SREP), který představuje komplexní posouzení rizikovosti a životaschopnosti dohlížené instituce ze strany dohledu.

Zdroj: ČNB